ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Dewulf Sabrina

Sussexstraat 1, 8840 Westrozebek (Staden), België

e-mail: atelierdewulf@gmail.com

Ondernemingsnummer: 0645 987 039

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1. De ‘ondernemer’ is de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan de consument aanbiedt.

2.2 Alle overeenkomsten met de ondernemer worden uitsluitend beheerst door de navolgende algemene voorwaarden.

2.3. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn slechts van toepassing mits het voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de ondernemer.

 

Artikel 3 – Toepasselijk recht en interpretatie

3.1. Alle overeenkomsten en rechtshandelingen vallen steeds onder de toepassing van het Belgisch recht.

3.2. Indien de voorwaarden tevens zijn vertaald dan is en blijft enkel de Nederlandse versie authentiek voor interpretatie.

3.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 4 – Offerte en prijzen

4.1. Behoudens afwijkende bepalingen in de offerte, zijn de prijzen en kortingen zoals vermeld in een door de ondernemer ondertekende schriftelijke offerte, enkel bindend voor de termijn van 14 dagen.  

4.2. Bij niet tijdige aanvaarding door de klant binnen deze termijn vervallen de afspraken en is de ondernemer hieraan niet langer gebonden.

4.3. Prijzen en kortingen vermeld in prijslijsten, catalogi en dergelijke zijn nooit bindend.

4.4. Indien de ondernemer door omstandigheden buiten haar wil deze afspraken niet kan handhaven, wordt de klant hiervan schriftelijk verwittigd om de keuze om, ofwel in te gaan op een nieuw voorstel, ofwel af te zien van de overeenkomst waarbij eventueel betaalde voorschotten terugbetaald worden binnen een termijn van 14 dagen.

 

Artikel 5 – Levering

5.1. Inzake goederen wordt de bestelling in rekening gebracht zodra deze klaar is voor de levering.

5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

5.3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op een schadevergoeding.

5.4. Alle gevallen van overmacht, en meer in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van een opdracht door de ondernemer verhinderen, herleiden of vertragen of die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door de ondernemer aangegane verbintenissen, verlengen de leveringstermijn.

5.5. Indien bij de levering blijkt dat er nog openstaande facturatie is voor reeds geleverde producten, heeft de ondernemer het recht de levering te schorsen zolang deze facturatie niet volledig is vereffend.

5.6. Inzake goederen reizen deze steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant, zelfs bij franco verzending.

 

Artikel 6 – Heirkracht

Staking, oorlog, lock-out, vorst, sneeuw, regenperiode en andere die oorzaak zouden zijn van werkonderbreking, worden als heirkracht beschouwd en geven de aanleiding tot verlenging van de voorziene overeengekomen uitvoeringstermijn. Zij geven echter de klant niet het recht zijn overeenkomst te vernietigen.

 

Artikel 7 – Opzeg

7.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de onderliggende overeenkomst, is bij een eenzijdige opzeg van deze overeenkomst door de klant aan de ondernemer een vergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de overeengekomen hoofdsom bij volledige uitvoering van de onderliggende overeenkomst. Dit onverminderd verhoging van dit bedrag indien de werkelijk door de ondernemer gelden schade hoger ligt.

7.2. Eventuele reeds betaalde voorschotten worden door de ondernemer slecht terugbetaald aan de klant in de mate dat zij meer bedragen dan deze vergoeding en de schade definitief werd beslist.

 

Artikel 8: Garantie

8.1. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

8.2. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de ondernemer.

8.3. Elk gebrek dient binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

8.4. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

8.5. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

8.6. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9 – Klachten en gebreken

9.1. De producten afgenomen bij de ondernemer of door de zorgen van de ondernemer bij de klant afgeleverd, moeten onmiddellijk door de klant of zijn gemachtigde worden nagezien.

9.2. Op geleverde goederen dient op straf van verval de klant zijn protest te doen gelden binnen de 48 uur na levering.

9.3. Eventuele klachten ontslaan de klant niet van de naleving van diens betalingsverplichting volgens de onderliggende overeenkomst.  

 

Artikel 10 – Herroeping en kosten in geval van herroeping

10.1. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 8 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant schriftelijk te doen aan de hand van het invulformulier voor herroeping. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingskracht dient de klant het product binnen de 14 dagen retour te sturen op kosten van de klant. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

10.2. Indien de klant na afloop van de in 9.1. genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruikt te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

10.3. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

10.4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen.

 

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting voor het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant (hieronder valt alle gepersonaliseerde goederen, maatwerk, …)

 

Artikel 12 – Online aankopen

12.1. De klant heeft de mogelijkheid om een aantal producten uit het assortiment online aan te kopen op de webshop van Atelier Dewulf.

12.2. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van zijn aankoop. De artikelen kunnen afgehaald worden op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum of worden thuis bij de klant of in een afhaalpunt geleverd.

11.3. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via overschrijving
  • via bancontact bij afhaling
  • cash bij afhaling

 

Artikel 13 -  Betaling

13.1. De aan de ondernemer verschuldigde bedragen zijn steeds betaalbaar op het vestigingsadres van de ondernemer.

13.2. Bij niet-betaling van de factuur binnen twee weken na het versturen van een ingebrekestelling, zal als schadeloosstelling voor buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.) het factuurbedrag verhoogd worden met 10% van het openstaand bedrag va de hoofdsom met een minimum van 50 EUR.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1. Inzake goederen blijven deze eigendom van de ondernemer zolang ze niet volledig zijn betaald. De klant is gehouden de nog niet volledige betaalde goederen op het eerste verzoek van de ondernemer terug te geven tenzij dit praktisch niet mogelijk is. In geval van terugname zal de ondernemer binnen de 14 dagen na ontvangst van deze goederen overgaan tot de terugbetaling van hetgeen door de klant reeds in meer werd betaald dan de residuwaarde van deze goederen, doch waarbij de residuwaarde minstens forfaitair wordt begroot op 20% van de hoofdsom voorzien in de overeenkomst.

14.2. De goederen die eigendom zijn van de ondernemer kunnen door de klant iet worden bezwaard of overgedragen aan derden.

 

Artikel 15 – Geschillen

Behoudens de toepasselijkheid van dwingende wettelijke bevoegdheidsbepalingen, zijn voor geschillen enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waarin de onderneming gevestigd is.

 

Artikel 16 – Privacy

De gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening en om de klant informatie te bezorgen. Klanten kunnen steeds hun opgeslagen gegevens opvragen en verbeteren. Klanten kunnen verbieden dat hun gegevens worden gebruikt om informatie op te sturen. Hiertoe dienen zij dit schriftelijk te verzoeken aan het officieel aders van de ondernemer zoals vermeld in de overeenkomst.

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden geraadpleegd en/of opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.